NetConsulting Praha spol. s r.o.


outsourcing IS/IT
Pod pojmem outsourcing IT rozumíme smluvní vztah zákazníka s externí firmou, jehož cílem je přenesení odpovědnosti za provoz informačního systému na tuto firmu. Důvodem pro zavedení outsourcingu IT je především:
  1. lepší kontrola a úspora nákladů na IS/IT a lidské zdroje
  2. přístup k možnostem a znalostem na světové úrovni a větší zkušenosti poskytovatele při řešení požadavků
  3. úspora času a interních zdrojů s možností jejich využití pro hlavní činnost podnikání
  4. celkové zvýšení kvality IS/IT
  5. rozložení rizik


Outsourcing IT zahrnuje dva odlišné přístupy:
  • s převzetím technických prostředků
  • bez převzetí technických prostředků

V případě převzetí technických prostředků, či poskytnutí nového vybavení společností NetConsulting Praha spol. s r.o. se na straně zákazníka výrazně odlehčí nárokům na jeho technické znalosti na poli IT a zároveň se zabezpečí mnohem pružnější náhrada v případě technické poruchy hardwarového vybavení, neboť je plně ve vlastnictví společnosti NetConsulting Praha spol. s r.o.

V případě nepřevzetí technických prostředků a provozování pouze služeb na svěřeném majetku zákazníka je zapotřebí jeho aktivní součinnost při udržování hardwaru a to zejména finanční. Operativnost v případě technické poruchy hardwaru je ovlivněna schopnostmi a způsobem zákazníka jakým je schopen nahradit své právě nefunkční technické vybavení. Technickou poruchou se rozumí závada na hardwaru zapříčiňující jeho nefunkčnost, nezpůsobená však obsluhou outsourcingu nevhodně volenou konfigurací. Pro minimalizaci technické účasti zákazníka na těchto situacích společnost NetConsulting Praha spol. s r.o. může nabídnout vlastní technické vybavení, které bude mít připravené v pohotovostním stavu pro potřeby zákazníka a okamžitě tak nahradí nefunkční část po nezbytně nutnou dobu. Tato služba bývá zpravidla dohodnuta nad rámec outsourcingu v případě přání zákazníka.

Úroveň a kvalita outsourcingu
Požadovaná úroveň poskytovaných služeb je typicky stanovena na bázi Service Level Agreement (SLA), jenž je chápán jako nástroj pro měření úrovně poskytovaných služeb.
Prostředkem pro efektivní kontrolu klíčových parametrů poskytovaných služeb jsou pravidelně vypracovávané statistiky a přehledy odrážející aktuální stav informačního systému z hlediska bezpečnosti, dostupnosti a kvality. Na základě těchto zpráv je pak prováděn výpočet poplatků za poskytované služby a je tak zajištěna úměra ceny k úrovni kvality služeb.